Mantelzorg – De financiële regels op een rij (1)

Mantelzorg: financiële regels

Bent u mantelzorger voor een familielid, vriend of kennis? Dan komt daar best wel wat bij kijken, denk aan het maken van (extra) kosten voor de zorg die u verleent bijvoorbeeld. Graag zetten we de financiële regels op een rijtje. Vandaag besteden we aandacht aan de vier wetten die aan het Nederlands zorgstelsel zijn verbonden. Deze informatie kan u helpen bij het inschakelen van de juiste zorg voor uw dierbare.

Het zorgstelsel in Nederland wordt geregeld met de vier wetten:

de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
de Jeugdwet (Jw)
de Wet langdurige zorg (Wlz)
de Zorgverzekeringswet (Zvw)

Vanuit welke wet uw dierbare zorg kan krijgen, is afhankelijk van de zorgbehoefte. De Wmo en Jw worden aangeboden door de gemeente. De Wlz vanuit zorgkantoren en de Zvw vanuit de zorgverzekeraars. Wanneer de hulp vanuit de mantelzorger niet meer toereikend is, kan er een beroep worden gedaan op professionele zorg vanuit bovenstaande wetten.

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wet maatschappelijke ondersteuning is er om mensen met een zorgvraag te ondersteunen, zodat deze zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Waar u aan kunt denken is bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, woningaanpassingen en vervoer. Maar ook ondersteuning voor de mantelzorger behoort tot de mogelijkheden.

Om Wmo-ondersteuning aan te kunnen vragen, dient er een melding gedaan te worden bij het Wmo-loket of sociaal wijkteam van de gemeente. Daarna ontvangt de zorgvrager een uitnodiging voor een gesprek. Er wordt vervolgens onderzoek gedaan, bijvoorbeeld wat de zorgvrager nog zelf kan en hoe de mantelzorger ondersteund kan worden. Wellicht biedt algemene voorziening genoeg ondersteuning; hier is geen indicatie voor nodig. Algemene voorziening kan hulp van een vrijwilliger zijn of een boodschappendienst. Als blijkt dat de algemene voorziening ontoereikend is, kan er maatwerkvoorziening worden aangeboden.

Na het onderzoek ontvangt u een verslag met een voorstel. In dit voorstel kan staan dat er algemene voorzieningen, maatwerkvoorzieningen of een combinatie hiervan kunnen worden aangeboden. Bent u akkoord met het voorstel, kunt u het verslag ondertekenen en terugsturen.

Voor zorg uit de Wmo geldt een eigen bijdrage. Hiervoor kan financiële tegemoetkoming mogelijk zijn. De gemeente informeert u hierover.

De Jeugdwet (Jw)

De Jeugdwet is voor kinderen onder de 18 jaar met een beperking, aandoening, stoornis of opgroeiproblemen. Vormen van jeugdhulp kunnen zijn: ambulante jeugdhulp, pleegzorg, verblijf in een jeugdinstelling, jeugdzorgplus, jeugd GGZ en jeugdzorg voor jongeren met een beperking. De gemeente geeft advies over de soort hulp en kiest samen met de ouders of vertegenwoordigers de juiste vorm.

Voor het aanvragen van zorg uit de Jeugdwet dient er een melding gedaan te worden bij de gemeente. Na een gesprek met de ouders of (wettelijke) vertegenwoordigers, beslist de gemeente wat voor hulp én hoeveel hulp er ingezet kan worden.

De Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg is een volksverzekering voor ziektenkostenrisico’s die niet onder de zorgverzekering vallen. Dit is bedoeld voor mensen die de hele dag intensieve zorg nodig hebben. De aanvraag voor Wlz kan gedaan worden bij het Centrum Indicatiestelling Zorg. Als er een indicatie is gesteld kan de zorgvrager of (wettelijke) vertegenwoordiger kiezen voor zorg in natura (opname in een zorginstelling), een persoonsgebonden budget, een volledig zorgpakket thuis of een modulair pakket thuis. U kunt uw voorkeur aangeven bij de aanvraag. Voor zorg vanuit de Wlz geldt een eigen bijdrage.

De Zorgverzekeringswet (Zvw)

Iedereen die in Nederland woont én ouder is dan 18 jaar, is verplicht een basiszorgverzekering af te sluiten. U kunt zelf kiezen bij welke verzekeraar u een basisverzekering afsluit. De basisverzekering vergoedt zorg aan huis (thuiszorg). Hiervoor geldt geen eigen bijdrage. Voor alle andere gevallen geldt een verplicht eigen risico van € 385 per jaar voor zorg uit de basisverzekering (met uitzondering van bezoeken aan de huisarts).

Kinderen die intensieve zorg en verpleging nodig hebben, vallen onder de Zorgverzekeringswet. Een indicatie kan aangevraagd worden bij een verpleegkundige van een instelling die intensieve kindzorg levert.

Het persoonsgebonden budget (pgb)

Met het persoonsgebonden budget krijgt de zorgvrager een bedrag waarmee hij zelf zorg kan inkopen. Hieruit kan ook de mantelzorger betaald worden. De mantelzorger moet dan wel de zorg geven waarvoor het pgb bedoeld is. In alle vier de zorgwetten is een pgb mogelijk.

Meer informatie over het persoonsgebonden budget vindt u op epgb.nl en svb.nl.

Weet u niet goed vanuit welke wet uw dierbare zorg kan krijgen? U kunt gratis onafhankelijke ondersteuning krijgen van een cliëntondersteuner. De cliëntondersteuner denkt met u mee over de juiste zorg en ondersteuner. U kunt ook terecht bij een mantelzorgmakelaar, meer informatie hierover vindt u op bmzm.nl.

Reacties